หลักสูตร ผู้นำกระบวนการเรียนรู้ : Facilitative Leader

หลักสูตร ผู้นำกระบวนการเรียนรู้
Facilitative Leader

โปรแกรมพัฒนาผู้นำกระบวนการเรียนรู้ (Facilitative Leader) เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการฝึกฝน (Community of Practice) เรียนรู้ฝึกฝนอย่างครบถ้วนสมดุลทั้ง 4 มิติ  ผ่าน IACT Model ประกอบด้วย

1.) I : Inner
2.) A : Ability
3.) C : Culture, Circle, Community
4.) T : Tools, Theory, Technique

IACT Process จะช่วยให้การเรียนรู้มีความลึกซึ้ง และ เห็นผลจริง โดยนำสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบันของบุคลากร และ วัฒนธรรมขององค์กร มาร้อยเรียงเชื่อมโยงเป็นสาระการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวให้กับองค์กร เกิดการเรียนรู้ที่สมดุลใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านองค์ความรู้ที่ได้รับ (Tools) มิติด้านทักษะความสามารถ (Ability) มิติด้านในของบุคคล (Inner) และ มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อการบ่มเพาะ Soft Skills ที่เป็นสินทรัพย์อันมหาศาลภายในจิตใจตัวบุคคล ซึ่งหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กร เชื่อมโยงสู่ Hard Skills ทักษะการสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติได้จริง

บทนำสู่การเป็น Facilitative Leader

10 คำถาม ค้นพบ “Facilitative Leader” ในตัวเรา

บริการให้คำปรึกษา โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์กร
Line ID : runWISDOM | Mobile : 084-055-0555

Download ภาพรวมหลักสูตร คลิกที่นี่