หลักสูตรฝึกอบรม In-house

Download ภาพรวมหลักสูตร คลิกที่นี่

Emotional Intelligence for Leader
ความฉลาดทางอารมณ์
สำหรับผู้นำ
(ระยะเวลา 1-2 วัน)
[ รายละเอียด ]
Mindful Leadership through EI
ภาวะผู้นำแห่งสติ
ผ่านความฉลาดทางอารมณ์
(ระยะเวลา 2-4 วัน)
[ รายละเอียด ]
Leader as a Role Model through EI
ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง
ผ่านความฉลาดทางอารมณ์
(ระยะเวลา 4-8 วัน)
[ รายละเอียด ]
Facilitative Leadership and CoP
ผู้นำกระบวนการเรียนรู้
และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(ระยะเวลา 8-12 วัน)
[ รายละเอียด ]

If egg is broken
by outside force, life ends.
If broken by inside force,
life begins.

Great things always
begin from inside.

แนวทางการฝึกอบรม 

เรียนรู้ผ่านกระบวนการ PURE Learning Process เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ และ เข้าถึงปัญญาจากด้านในของตนเอง ผสมผสานเข้ากับการบรรยาย (Lecture) และ การโค้ช (Coaching) ที่ชวนให้เกิดชุดความคิดใหม่ๆ (New Mindset) เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ (New Behavior) ที่มีประโยชน์ต่อชีวิต และ ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

แนวคิดของหลักสูตร

มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพทุกสิ่งอย่างอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้ว (Inner Resources) รอเพียงการรดน้ำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้งอกงาม ผ่านกระบวนการสอนที่หลากหลาย จะนำพาให้เกิดปัญญาขึ้นใน 3 มิติ

 • มิติที่ 1 เกิดปัญญาจากการรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ PURE Learning Process
 • มิติที่ 2 เกิดปัญญาจากการฟัง ผ่านบรรยายที่สั้นกระชับ จับประเด็นง่าย นำไปใช้ได้จริง
 • มิติที่ 3 เกิดปัญญาจากการคิด ผ่านการโค้ช

สอนโดย : อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (รัน ธีรัญญ์)

run collective wisdom
is always better than
individual opinion.

กลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม

จำนวนรุ่นละ 10-20 คน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ตลอดหลักสูตร

ห้องอบรมและอุปกรณ์

 1. ห้องโล่ง สว่าง อากาศเย็นสบาย
 2. เก้าอี้ ที่เคลื่อนย้ายสะดวก เท่ากับจำนวนผู้เรียน
 3. โต๊ะ ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก (ขนาดนั่งล้อมวงได้ 4-5 คน)
 4. ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว
 5. Flip Chart พร้อมขาตั้ง จำนวน 2-3 ชุด
 6. Projector
 7. เบาะรองนั่ง สำหรับนั่งเรียนที่พื้นได้ (optional)
 8. ผ้าปูพื้น หรือ พรมปูพื้น (optional)

บริการให้คำปรึกษา โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์กร
Line ID : runWISDOM | Mobile : 084-055-0555

Download ภาพรวมหลักสูตร คลิกที่นี่