หลักสูตรฝึกอบรมด้าน EQ

Emotional Intelligence for Talent Leader
ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้นำดาวเด่น
(ระยะเวลา 1-4 วัน)
[ ติดต่อ ]
Inspirational Leadership through EI
ภาวะผู้นำบันดาลใจ ผ่านความฉลาดทางอารมณ์
(ระยะเวลา 2-8 วัน)
[ ติดต่อ ]
 Contemplative Facilitator and Experiential Learning
กระบวนกรจิตตปัญญา และ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(ระยะเวลา 2-8 วัน)
[ ติดต่อ ]
Empathic Communication with Positive Outlook
สื่อสารอย่างใส่ใจ ด้วยพลังเชิงบวก
(ระยะเวลา 1-4 วัน)
[ ติดต่อ ]

If egg is broken
by outside force, life ends.
If broken by inside force,
life begins.

Great things always
begin from inside.

แนวทางการฝึกอบรม 

ผสมผสานการบรรยาย (Lecture) ที่สั้นกระชับจับประเด็นง่าย และ การโค้ช (Coaching) ที่กระตุ้นให้เกิดการใคร่ครวญ รวมเข้ากับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงปัญญาจากด้านในของตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกจากระดับจิตใจ (Transformative Learning) และ นำไปใช้ได้จริง

แนวคิดของหลักสูตร

มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพทุกสิ่งอย่างอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้ว (Inner Resources) รอเพียงการรดน้ำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้งอกงาม โดยกระบวนการสอนที่หลากหลาย จะนำพาให้เกิดปัญญาขึ้นใน 3 มิติ

  • มิติที่ 1 เกิดปัญญาจากการตื่นรู้ ด้วยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)
  • มิติที่ 2 เกิดปัญญาจากการฟัง ด้วยการบรรยายที่สั้นกระชับ จับประเด็นง่าย นำไปใช้ได้จริง
  • มิติที่ 3 เกิดปัญญาจากการคิด ด้วยการโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)

สอนโดย : อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (รัน ธีรัญญ์)

run collective wisdom
is always better than
individual wisdom.

กลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม

จำนวนรุ่นละ 10-30 คน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ตลอดหลักสูตร

ห้องอบรมและอุปกรณ์

  1. ห้องโล่ง สว่าง อากาศเย็นสบาย
  2. เบาะรองนั่ง สำหรับนั่งพื้นได้
  3. เก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายสะดวก เท่ากับจำนวนผู้เรียน
  4. โต๊ะกลม หรือ โต๊ะญี่ปุ่น ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  5. ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว
  6. Flip Chart พร้อมขาตั้ง จำนวน 2-3 ชุด
  7. Projector