About

อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร ผู้ชำนาญด้าน EI (Emotional Intelligence) หรือ EQ ประกอบด้วย 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) 2. การบริหารตนเอง (self-management) 3. การตระหนักรู้ในสังคม (social awareness) 4. การบริหารความสัมพันธ์ (relationship management) มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยายที่กระชับ เชื่อมโยงสรรพวิชาเข้าด้วยกันผ่านแผนภาพที่เข้าใจได้ง่าย, การโค้ช (coach) * , การฟา (facilitate) และ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PURE Learning Process ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากด้านในของผู้เรียน (Transformative Learning)

“เมล็ดพันธุ์แห่งสรรพวิชา อยู่ภายในตัวเราเอง”

ประวัติความสำเร็จ : ชื่นชอบวิชาฟิสิกส์ และ เคยได้รับเหรียญรางวัลฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (iPhO) ในปี 1998-1999 พร้อมทั้งยังสนใจด้านโปรแกรมมิ่ง และ เคยคว้าโล่รางวัลเว็บไซต์ดีเด่น (อันดับ 1 ระดับประเทศ) สาขาโปรแกรมมิ่ง ประจำปี 2003 นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นำพาองค์กรคว้าโล่รางวัลทางธุรกิจ ประจำปี 2009-2010 มาได้ จากนั้นจึงผันตัวมาแสวงหาการเติบโตด้านในของชีวิต ศึกษาคำสอน และ ชื่นชอบรูปแบบการสอนของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เป็นอย่างมาก จากนั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุ และ สมาทานกรรมฐานตลอดพรรษา โดยมีหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (พระภาวนาเขมคุณ วิ.) เป็นพระอุปัชฌาย์และพระวิปัสสนาจารย์ จบนักธรรมชั้นตรี จากสำนักวัดมเหยงคณ์ ก่อนลาสิกขามาศึกษาศาสตร์ศิลป์ต่าง ๆ ที่เน้นให้เกิดการพัฒนาคนจากคุณลักษณะด้านใน

ความเฉพาะตัวในงานสอน : พัฒนา Soft Skills แบบเชิงลึกเข้าถึงจิตใจ ด้วยการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เข้ากับศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)

* Completed 98 hours of International Coach Federation (ICF) Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ