About

อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร ผู้ชำนาญด้าน Ei (Emotional Intelligence) หรือ EQ ประกอบด้วย 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) 2. การบริหารจัดการตนเอง (self-management) 3. การตระหนักรู้ในสังคม (social awareness) 4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (relationship management) ถ่ายทอดความรู้ผ่านการหลอมรวมสรรพวิชาเข้าด้วยกัน (multidisciplinary) มีวิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การฟา (facilitation), การโค้ช (coaching) และ รันกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา (contemplative learning) เพื่อให้เกิดการบ่มเพาะ และ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม (transformative learning)

“เมล็ดพันธุ์แห่งสรรพวิชา อยู่ภายในตัวเราเอง”

ผลงานความสำเร็จ : เหรียญรางวัลฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (iPhO) ในปี 1998-1999 และ โล่รางวัลเว็บไซต์ดีเด่น สาขาโปรแกรมมิ่ง (Best Programming) ระดับประเทศ ประจำปี 2003 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นำพาองค์กรคว้าโล่รางวัลทางธุรกิจ ประจำปี 2009-2010 จากนั้นจึงผันตัวมาแสวงหาการเติบโตด้านในของชีวิต อุปสมบทเป็นภิกษุ โดยมีหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (พระภาวนาเขมคุณ วิ.) เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระวิปัสสนาจารย์ จบนักธรรมชั้นตรี จากสำนักวัดมเหยงคณ์ ก่อนลาสิกขามาศึกษาศาสตร์ศิลป์ต่างๆ ด้านการฝึกอบรม (training) ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากด้านในตัวผู้เรียน

ความเฉพาะตัวในงานสอน : พัฒนา Soft Skills แบบเชิงลึกเข้าถึงจิตใจ ด้วยการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) เข้ากับศิลปะการพัฒนาชีวิต ด้วยจิตตปัญญาศึกษา (contemplative education)

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การเรียนรู้ : เรียนรู้การฟังอย่างกรุณา (compassionate listening) ครั้งแรกกับหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ ฝึกฝนบ่มเพาะศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการวิถีเซน กับ อ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ จบหลักสูตร ThaiCoach รุ่นที่ 6 จากสมาคมการโค้ชวิถีไทย เรียนรู้ศาสตร์ด้าน Ai กับ อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์  บ่มเพาะทักษะงานฝึกอบรมแบบจิตตปัญญาที่หมู่บ้านพลัม ปากช่อง, ชุมชนกระบวนกร อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู และ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล