กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม : PURE and IACT Learning Process

สรุปกระบวนการสอนหลักสูตร in-house

ช่วงก่อนสอน : “RUN”
R : Rapport เชื่อมความสัมพันธ์ มีชีวิตชีวา
U : Underline เน้นความสำคัญ เชื่อมประสบการณ์
N : Engage มีส่วนร่วม มีพื้นฐาน มีสมาธิ เปิดใจ

ช่วงระหว่างสอน : “PURE”
P : Practice ฝึกฝน ผ่านการลงมือทำ
U : Understand เข้าใจ ผ่านความรู้สึก
R : Reflect สะท้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
E : Explain อธิบาย และ โค้ชชวนคิด

ช่วงสอนเสร็จ : “ACT”
A : Answer ตอบคำถาม ให้เกิดความกระจ่าง
C : Challenge ท้าทาย ให้เกิดการลงมือทำ
T : Timing กลับสู่ปัจจุบัน ลงมือทำ นัดหมาย


runWISDOM.com ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมขึ้นมา โดยมีชื่อที่จดจำง่าย ๆ ว่า “PURE” เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากคุณลักษณะด้านใน สำหรับการสร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างให้กับองค์กร (Leader as a Role Model) และ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้นำ (Emotional Intelligence for Leader) ประกอบด้วย 2 โหมดการเรียนรู้ ได้แก่

  1. PURE basic คือ โหมดการเรียนรู้ทั่วไป สำหรับการพัฒนาทักษะจากคุณลักษณะด้านใน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Practice, Understand, Reflect และ Explain
  2. PURE advance คือ โหมดการเรียนรู้ขั้นสูง สำหรับการพัฒนาเชิงลึก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Practice, Understand, Release และ Enlighten

“I hear and I forget.

I see and I remember.

I do and I understand.”

— Confucius —

พร้อมกันนี้ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ชื่อว่า “IACT” (ไอ-แอ๊คท์) สำหรับหลอมรวมทักษะด้านใน (Soft Skills) และ ทักษะด้านนอก (Hard Skills) เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้นำกระบวนการเรียนรู้ (Facilitative Leader) ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับบริบทขององค์กร สามารถบริหารคนได้อย่างสมดุลทั้งในระดับบุคคล (Individual) และ ระดับกลุ่มคน (Collective) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Inner, Ability, Culture และ Tools

 

 

[ หลักสูตรฝึกอบรม in-house ]

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments