การแปรเปลี่ยนพลังงาน : stance dances

บางภาวะของชีวิต เมื่อเราเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่ปกติ กลไกสมองจะตัดเข้าใช้ระบบปกป้อง เพื่อการอยู่รอด (survival coping stances) จะแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยท่าที 4 อย่าง ได้แก่

1. ยอม (placating)
เอาใจผู้อื่นอยู่เรื่อยไป จนลืมใส่ใจตัวเอง

2. ต่อว่า (blaming)
ต่อว่าผู้อื่น สนใจแต่ตัวเอง ไม่ใส่ใจผู้อื่น

3. เจ้าหลักการ (super-reasonable)
ยึดอยู่กับหลักการ ไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึก

4. เฉไฉ (irrelevance)
เบี่ยงบ่าย เปลี่ยนประเด็น ตลกกลบเกลื่อน

stance dance

ในขณะที่ มีงานวิจัยพบว่า ท่าทางของร่างกาย (body) นั้น ส่งผลต่อจิตใจ (mind) และ สมอง (brain) ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถปรับท่าทางของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนพลัง ออกจากการตกอยู่ในกลไกปกป้องอย่างนุ่มนวล ดังนี้

1. ออกจากกลไก ยอม ด้วยท่าทางแบบ Powerful Tree จะช่วยให้เราโอนอ่อน ได้อย่างมั่นคง ดั่งต้นไม้ที่พร้อมโอบอุ้มผู้อื่นอย่างกรุณา

2. ออกจากกลไก ต่อว่า ด้วยท่าทางแบบ Peaceful Warrior จะช่วยให้เราเห็นภาพกว้างเบื้องบน เห็นถึงเป้าหมายเพื่อมวลมนุษยชาติ ช่วยลดอัตตาของเราให้เบาบางลงได้

3. ออกจากกลไก เจ้าหลักการ ด้วยท่าทางแบบ Humble Monk จะช่วยให้เราพร้อมรับฟังผู้อื่นมากขึ้น ถึงมีหลักการแต่ก็ไม่ทิ้งความสัมพันธ์

4. ออกจากกลไก เฉไฉ ด้วยท่าทางแบบ Core Harmonizer จะช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริง กลับมาอยู่กับปัจจุบัน ได้อย่างมั่นคง

stance danceท่าทางต่างๆ เพื่อการแปรเปลี่ยนพลังงาน (stance dances) ออกแบบให้เกิดการแปรเปลี่ยนพลังงานอย่างนุ่มนวล ไม่กระชาก แบบฉับพลัน เพื่อสร้างโอกาส ให้เกิดการแปรเปลี่ยนพลังงาน จากพลังงานเชิงลบ ไปสู่พลังงานเชิงบวกได้จริง

แค่อ่านจะสัมผัสถึงพลังงานได้อย่างไร
ลองเล่นดูสิ ^__^

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments