การฟังอย่างลึกซึ้ง : deep listening

การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) คือ การฟังโดยไม่ตัดสินถูกผิดด้วยความคิดเห็นของเราเอง สามารถก้าวข้ามเสียงตัดสินเล็กๆ ในหัวของเรา (voice of judgement) โดยไม่ตอบสนองแบบทันทีทันใด (reacting) ขณะฟังไม่พูดแทรก และ ไม่จมจ่อมกับเสียงในหัวตัวเองอยู่อย่างนั้น (I-in-me) เพียงแค่ปล่อยผ่าน ห้อยแขวน (suspending) เสียงตัดสินที่เกิดขึ้นในหัวของเราได้ เราก็จะเริ่มเข้าสู่การฟังในมิติที่มีคุณภาพ ลึกซึ้งขึ้น แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

Listening

1. Open Mind

ความสนใจใคร่รู้ (curiosity) ที่มากพอ จะทำให้เราเปิดความคิด (open mind) ไม่ตัดสินเปรียบเทียบกับชุดความคิดเดิมๆ เราก็จะเป็นอิสระจากเสียงตัดสินในหัว (voice of judgement) สามารถเข้าจับประเด็นที่เนื้อหาสาระที่ได้ฟัง (I-in-it)

“ฉันไม่ตัดสิน ฉันสนใจอยากฟังสิ่งที่เธอพูด…”

2. Open Heart

ความกรุณา (compassion) ที่มากพอ จะทำให้เราเปิดใจ (open mind) ข้ามพ้นเสียงเล็กๆ ที่เป็นเสียงแห่งอคติ ความรังเกียจ ดูถูก ดูแคลน (voice of cynicism) เนื่องด้วย เผลอไปเปรียบเทียบกับคุณค่าเดิมที่ตัวเรา ที่กลุ่มเรายึดอยู่ ความเคารพในผู้อื่น กลุ่มอื่น จะทำให้เราสามารถฟังได้อย่างใส่ใจ (empathic listening) เข้าถึงจิตใจ ความรู้สึกของผู้พูด (I-in-you)

“ฉันเคารพเธอ และ ฉันเปิดใจฟังเธอ”

3. Open Will

ความมุ่งมั่นที่มากพอ (willingness to response) จะเข้าแทนที่ เสียงเล็กๆของความกลัว (voice of fear) เราจะสามารถฟังได้อย่างผ่อนคลาย สัมผัสรับรู้อย่างเป็นปัจจุบัน เห็นตัวเอง เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ออกจากอดีต-อนาคต ออกจากตัวฉัน-ตัวเธอ (presencing) เชื่อมต่อกับปัญญาแห่งจักรวาล เกิดปิ๊งแว๊บ (wisdom) กล้าพูด กล้าทำ เท่าทันห้วงเวลาแห่งปัจจุบันขณะ (I-in-now)

“เมื่อถึงเวลา ฉันจะแสดงออกในสิ่งที่ฉันได้ยิน”

deep_listening01

การสนทนาที่แท้นั้น เราเป็นทั้งผู้ส่งสาร และ ผู้รับสารในเวลาเดียวกัน หมายความว่า ในขณะที่เราพูด เราจำเป็นต้องรับสารจากผู้ฟัง ผ่านทางสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ความรู้สึกด้วย และในขณะที่เราฟัง เราจำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงเสียงภายใน ปรับผ่อนท่าทีให้ผ่อนคลาย ขยับขยายพื้นที่ว่างในหัวใจของเราเอง เพื่อให้การฟังของเราโอบรับเรื่องราวที่หลากหลาย แตกต่างจากประสบการณ์ความคุ้นชินได้ และนี่ก็คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening)

Please call me by my true names :
“All Embracing Wisdom of the Heart”

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments