กระบวนการสะท้อนตัวตน : group process

มนุษย์หนึ่งคนมีบทบาทมากมาย เช่น เป็นคุณพ่อ เป็นคุณลูก เป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม เป็นนักเรียน เป็นคุณครู การเป็นอยู่ในสังคม ได้แบ่งกลุ่มมนุษย์ออกจากกันด้วยศักดิ์ (rank) การแบ่งแยกนี้ ยังคงเกิดขึ้นเงียบๆ ในยุคที่ไร้วรรณะ แต่จะแสดงผลออกมาคล้ายกันอย่างเบาๆ สร้างความรู้สึกว่า เราได้รับเกียรติเพียงพอ หรือว่า เรากำลังไม่ได้รับเกียรติเพียงพอ จนอาจเกิดสภาวะต่อต้านขึ้น เมื่อเผลอไปยึดถือเอาบทบาทอย่างเหนี่ยวแน่นในห้วงเวลาที่ควรจะปล่อยวาง เผลอไปยึดถือเอาโครงสร้างแห่งศักดิ์ (rank) มาค้างคา ในห้วงเวลาที่ควรจะเปิดใจกว้าง สร้างมิตรภาพ และ ความเท่าเทียม

becoming

ศักดิ์ (rank) ประกอบด้วย 4 มิติ

 • มิติทางสังคม (social rank)
  เช่น วัยวุฒิ, คุณวุฒิ, วัตถุนิยม, ตำแหน่งหน้าที่การงานในองค์กร
 • มิติทางจิตวิทยา (psychological rank)
  เช่น เคยผ่านความยากลำบาก แล้วหวนคืนกลับมาได้อย่างมั่นคง
 • มิติทางจิตวิญญาณ (spiritual rank)
  เช่น เคยผ่านการฝึกฝน มีเมตตา ปล่อยวางได้จริง ไม่เห็นแก่ตัว
 • มิติทางสภาพแวดล้อม (contextual rank)
  เช่น ในห้องเรียน ผู้เรียนรู้ทุกคน จะมีบทบาทในการเป็นนักเรียนเหมือนกัน

ข้อควรสังเกต คือ เมื่อมีผู้คนมากมายหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน ผู้ที่มีศักดิ์ (rank) ที่สูงกว่าในมิติใดมิติหนึ่งดังที่กล่าวไป จะสามารถเข้าหา จับมือ สัมผัส สวมกอดคนอื่นได้ง่ายกว่า ในขณะที่เป็นเรื่องไม่ง่าย สำหรับผู้ที่มีศักดิ์ (rank) ต่ำกว่า ในการเข้าหา จับมือ สัมผัส หรือ สวมกอด ในวิถีการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา การสลายศักดิ์ (rank) ภายในห้องเรียน จะช่วยสร้างบรรยากาศความเท่าเทียม ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

กระบวนการสะท้อนตัวตน

Group process

ในงานกระบวนกร กิจกรรม Group Process เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทาย ให้คนในชุมชนสามารถแสดงออกได้อย่างตรงมาตรงไป ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้ของผู้คนภายในชุมชน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้คนในชุมชนได้รู้จักตนเองในเชิงลึกมากขึ้น

เขียนโดย : รัน ธีรัญญ์

Comments

comments